Zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych Szkoły Językowej proLing – Translations & School of English:

Wraz z dokonaniem całości bądź części opłaty za kurs językowy w proLing – Translations & School of English akceptują Państwo poniższe warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych w naszej szkole:

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Szkoła językowa proLing – Translations & School of English jest prowadzona przez magistra translatoryki pisemnej i ustanej, oraz pedagoga TEFL (Nauczanie Jᶒzyka Angielskiego jako Jᶒzyka Obcego) Aleksandrᶒ Kruk. Tytuł magistra został nadany przez Manchester University – Instytut Jᶒzyków, Kultury i Sztuki (School of Arts, Languages and Cultures) w Manchesterze (specjalizacja tłumaczeniowa) natomiast tytuł licencjata pedagogiki nadany został przez University of Bedfordshire w Luton– Instytut Biznesu (Business School).
 2. Szkoła prowadzi zajᶒcia w oddziałach w Crewe, Liverpool, Manchesterze i Stockport’cie.
 3. Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego metodami opartymi o najnowsze badania pracy mózgu na różnych poziomach zaawansowania (od poziomu zupełnie początkującego do poziomu zaawansowanego).
 4. Zajęcia zakładają rotację lektorów uczących daną grupę w trakcie kursu, aby przyzwyczaić kursantów do różnych akcentów i stylów nauczania. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora. Zmiany te nie stanowią zmian warunków umowy.
 5. Kursy prowadzone sᶏ dwóch systemach: standardowym (1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne) oraz intensywnym (2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne).
 6. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny procentowe, które wraz z końcowymi testami zaliczeniowymi decydują o ich finalnej ocenie i tym samym zalieczniu kursu. Uczestnicy kursu otrzymują raporty o postępach w nauce na zakończenie I i II połowy kursu czyli po 2 i 4 semestrze.
 7. Godzina lekcyjna w proLing – Translations & School of English trwa 50 minut.
 8. Uczestnikami kursu mogą być osoby w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w kursie.
 9. Szkoła proLing – Translations & School of English prowadzi kursy językowe dla dzieci i dorosłych i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieletnich na terenie szkoły. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach. Rodzice małoletnich dzieci oraz dorośli kursanci zobowiązani są poinformować proLing – Professional Linguists o ewentualnych chorobach dzieci.
 10. Osoby chcᶏce zapisać siᶒ na kurs, przed jego rozpoczęciem przystępują do testu orientacyjnego celem dopasowania do odpowiedniej grupy i stwierdzenia osobistych stylów uczenia siᶒ ucznia. Nastᶒpnie odbywa siᶒ rozmowa kwalifikacyjna przez Skype, telefon lub osobiście, by bliżej poznać potrzeby jᶒzykowe ucznia. Test oraz rozmowa kwalifikacyjna sᶏ bezpłatne.

 

 • 2 REKRUTACJA
 • 1. Szkoła prowadzi rekrutację oraz zajęcia przez cały rok. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Minimalny okres uczestnictwa w zajęciach to jeden miesiąc.

 

 • 3 PŁATNOŚCI I OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
 1. Opłaty za kurs naliczane są według aktualnie obowiązującego cennika za minimum jeden miesiąc z góry. Przy płatnościach za okres dłuższy niż jeden miesiąc przysługuje zniżka w wysokości 10%.
 2. Uczestnik kursu może dokonywać opłaty gotówką lub przelewem bankowym. W przypadku dokonywania opłaty przelewem uczestnik kursu zobowiązany jest okazać potwierdzenie wpłaty przed upływem terminu płatności.
 3. Uczestnicy, którzy w trakcie roku szkolnego przyłączają się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość lekcji, która w danym momencie pozostała do końca miesiąca.
 4. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu, za zgodą Dyrektora Szkoły dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki lekcyjne, które pozostały opłacone a niewykorzystane.
 5. Zaplanowane wcześniej urlopy kursanta zgłoszone w chwili dokonywania płatności miesięcznej podlegają zwrotowi 50% kosztów za niewykorzystane jednostki lekcyjne bądź mogą być wymienione na zajęcia indywidualne wedle aktualnie obowiązującego cennika.
 6. W przypadku niezgłoszonych nieobecności uczestnika kursu na pierwszych zajęciach w miesiącu uczestnik nie zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku dokonania opłaty za cały miesiąc. Odliczenie kosztów za ewentualne nieobecności może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu zaplanowanego urlopu jak opisano w punkcie 5.
 7. Osoby pragnące dokonywać płatności tygodniowych zobowiązane są do pokrywania kosztów za opuszczone a niezgłoszone wcześniej zajęcia.
 8. W przypadku nieuregulowania kolejnej płatności w terminie do dwóch tygodni od daty płatności określonej w karcie rejestracyjnej, uczestnik traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy i nie zwalnia Uczestnika kursu z zawartych w niej zobowiązań. Dyrektor Szkoły na mocy niniejszej umowy jest uprawniony do dochodzenia kosztów nieuregulowanych należności na drodze sądowego postępowania windykacyjnego. Koszty sądowe, egzekucyjne i windykacyjne ponosi dłużnik.
 9. Każdy rozpoczᶒty miesiᶏc kursu nie podlega zwrotowi kosztów, w przypadku gdy uczeǹ z jakichkolwiek przyczyn rezygnuje z kursu. Właściwa procedura wypisania siᶒ z kursu obowiᶏzuje (paragraf 4, punkt 2). Niewykorzystane jednostki lekcyjne w rozpoczᶒtym miesiᶏcy nauki, mogᶏ zostać zwrócone w wyjᶏtkowych okolicznościach i za zgodᶏ Dyrektora Szkoły.
 10. Terminy płatności:
 11. Opłata z góry za kolejny miesiąc, najpóźniej do 27 dnia poprzedniego miesiąca, np. dokonując opłaty za wrzesień, opłata musi być wniesiona do 27 sierpnia. W szególnych przypadkach, ustalonych z dyrekcją Szkoły, możliwe jest przesunięcie terminu wpłaty.
 12. Za przekroczenie terminu płatności Szkoła pobiera odsetki w wysokości 0.50p za dzień (wliczając niedziele i święta).
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora, niekorzystne warunki pogodowe).
 14. Kursant ma obowiązek zgłosić każdą – zgłoszoną wcześniej bądź nie – nieobecność. Prawidłowe odwołanie lekcji polega na przekazaniu co najmniej kilka godzin przed planowaną lekcją odpowiedniej informacji sms’em, mailem lub telefonicznie.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć, połączenia kilku grup, bądź rozwiązania grupy w przypadku, gdy jej liczebność wynosi mniej niż połowę stanu początkowego a kursanci nie godzą się na podwyższenie kosztów za kurs.
 16. Spóźnienie na zajęcia powyżej 30 minut traktowane jest jako nieobecność.

 

 • 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Uczestnik może zrezygnować z nauki w każdej chwili.
 2. Rezygnację z kursu należy zgłosić szkole w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uczestnika z kursu uznaje się datę wpłynięcia do sekretariatu Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uznawany jest za kontynuację kursu i Uczestnik jest prawnie zobowiązany do uiszczania opłat za kolejne miesiące wedle warunków niniejszej, prawnie wiążącej, umowy.

 

 • 5 LICZEBNOŚĆ GRUP
 1. Uczestnik kursu nie ma wpływu na dobór, ilość i zmiany osób w grupie.
 2. Nauka odbywa się w grupach o liczebności 5-12 osób. W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia liczebności grup poniżej lub powyżej ustalonego limitu cena za jednostkę lekcyjną będzie ulegać zmianie według aktualnie obowiązującego cennika.
 3. W przypadku braku zgody Uczestników kursu na podwyższenie kosztów za poszczególne jednostki lekcyjne, kurs może zostać rozwiązany a uczestnicy mogą kontynuować zajęcia w grupach na zbliżonym poziomie zaawansowania, lub w przypadku braku takich grup otrzymują zwrot całości niewykorzystanej kwoty.
 4. W okresie próbnym, bądź w innej sytuacji wyjątkowej Szkoła zastrzega sobie prawo do chwilowego zwiększenia liczby osób w grupie.
 5. Wolni Słuchacze będący uczestnikami kursu językowego w proLing – Professional Linguists i obserwujący zajęcia innych grup mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w ich zajęciach ale nie mogą być pytani ani zadawać pytań lektorowi w trakcie zajęć innej grupy aby nie tracić czasu przewidzianego dla uczestników danej grupy.
 6. W uzasadnionych przypadkach lektor bądź dyrekcja Szkoły ma prawo zaproponować uczestnikowi zmianę grupy. Uczestnik ma prawo odmówić przeniesienia do innej grupy.
 7. Szkoła rozprowadza podręczniki kursowe, które nie są wliczane w koszt kursu. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, szkoła zastrzega sobie prawo do narzucenia marży za pośrednictwo w zakupie podręczników. Szkoła nie wypożycza podręczników.
 8. Żaden uczestnik kursu nie ma prawa zakupowania podręczników w cenach i ilościach hurtowych i dystrybucji takich podręczników wśród innych uczestników kursu pod groźbą skreślenia z listy kursantów. Jest dozwolone jednak nabywanie pojedynczych kopii podręczników we własnym zakresie.
 9. Pełen zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty na koncie szkoły. Dokonanie płatności za kurs – w całości lub w części – jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej oraz akceptacją niniejszych warunków umowy.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku wniesienia opłaty za kurs w grupie, w której brak wolnych miejsc, uczestnikowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełen zwrot wniesionej opłaty.
 11. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, testy wewnętrzne w trakcie roku szkolnego, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora i wykorzystywane w trakcie zajęć, korzystanie z podręczników, słowników oraz nagrań dostępnych w szkole, konsultacje online z nauczycielem, raport końcowy oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje dodatkowych zajęć indywidualnych, podręczników oraz materiałów dodatkowych takich jak listy słownictwa do egzaminów Cambridge, próbne testy egzaminacyjne, dodatkowe materiały gramatyczne i inne materiały zamawiane na życzenie klienta, które będą dostępne za opłatą 0.10p od strony (0.20p za druk dwustronny) za materiały biało-czarne oraz 0.15p (0.30p za druk dwustronny) za materiały kolorowe. Ceny kursów oraz ewentualne rabaty określone są w sekcji Cennik w ofercie Szkoły.

 

 • 6 KWESTIE ORGANIZACYJNE
 1. Obecność i punktualność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku zajęć wieczornych oraz weekendowych, Szkoła zobowiązana jest do zamykania budynku ze względów bezpieczeństwa wobec czego brak punktualności kursantów może wpłynąć na opóźnienie czasu rozpoczęcia lekcji lub konieczność przerwania rozpoczętych zajęć w celu wpuszczenia spóźnionej osoby. Każdy Uczestnik kursu jest zobowiązany do planowego pojawiania się na zajęciach a zajęcia opuszczone z uwagi na spóźnienie się kursanta i niemożność wejścia do budynku nie będą refundowane. W przypadku sporego spóźnienia, kursanci proszeni są o poczekanie do najbliższej przerwy i rozpoczęcie zajęć od drugiej godziny lekcyjnej.
 2. W budynku oraz bezpośrednio przed budynkiem obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 3. Poza obecnością i punktualnością, Szkoła wymaga od uczestniów kursu aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Uczestnik kursu nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika kursu z listy kursantów bez prawa do rekompensaty finansowej oraz bez możliwości ponownego wpisu na kurs w przypadkach rażącego naruszenia porządku Szkoły, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika kursu, lektora lub pracownika Szkoły, udowodnionego aktu poważnej kradzieży lub wandalizmu.

 

 • 7 JAKOŚĆ NAUCZANIA
 1. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Szkoła zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.
 2. Szkoła zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i zatrudnia jedynie wykwalifikowaną kadrę językoznawców z potwierdzonymi kwalifikacjami językowymi oraz przygotowaniem pedagogicznym. Kadra proLing – Translations & School of English jest na bieżąco szkolona oraz hospitowana w celu utrzymania wysokiego standardu nauczania.
 3. Uczestnik kursu ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości usług świadczonych przez szkołę w formie pisemnej lub podczas rozmowy z uprawnionymi przedstawicielami Szkoły. Opinię o jakości usług prowadzonych przez Szkołę można również wyrazić w ankiecie przeprowadzanej podczas trwania kursu lub wrzucić anonimową opinię do Skrzynki wniosków i zażaleń, którᶏ posiada ze sobᶏ lektor podczas każdych zajᶒciach. Szkoła zapewnia o wzięciu wyników ankiet oraz opinii kursantów pod uwagę w swej dalszej działalności.

 

 • 8 STREFA KURSANTA
 1. W przypadku zapisu na kurs drogą elektroniczną, potwierdzenie przyjęcia oferty poprzez dokonanie przelewu za opłatę za kurs w całości lub w części jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy i zawarciem umowy cywilno-prawnej bez konieczności składania podpisu na Karcie Rejestracyjnej.
 2. Po dokonaniu zapisu na kurs drogą elektroniczną Uczestnik kursu otrzymuje mailowo potwierdzenie zapisu i przyjęcia płatności oraz kartę informacyjną kursu.
 3. Uczestnik kursu może złożyć wniosek o zmianę grupy, jeśli ma kłopoty z nadrobieniem materiału lub uważa, że byłby w stanie uczyć się szybciej niż jego grupa. Zmiana grupy może nastąpić po konsultacji z metodykiem szkoły, dyrektorem lub jego zastępcą. W przypadku zmiany na grupę o wyższym poziomie Uczestnik kursu zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu kończącego poprzedni poziom.
 4. W przypadku zmiany grupy na własną prośbę (np. w celu nadrobienia zaległości po długiej nieobecności lub nie radzenia sobie na wyższym poziomie), uczestnik kursu nie może żądać zwrotu opłat za lekcje, na których powtarza materiał ani otrzymywać zniżek za powtarzanie materiału.
 5. W wyjątkowych wypadkach Uczestnicy kursu jako grupa mogą złożyć wniosek o zmianę nauczyciela.

 

 • 9 PRZEBIEG ZAJĘĆ
 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do brania aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zaleceniami nauczycieli, a odmowa może skutkować usunięciem z kursu.
 2. Osoby z dysleksją, dysgrafią, dysortografią mogą być zwolnione z czytanek i dyktand, jednakże w przypadku tych osób Szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności wynikającej z efektów nauczania.
 3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do samodzielnego pisania wszystkich dyktand i egzaminów. Oznacza to także, że ściąganie może pociągać za sobą negatywne konsekwencje przy wystawianiu certyfikatu kompetencji.
 4. Uczestnik kursu zgadza się na organizowanie powtórek całości już opanowanego materiału, kiedy Szkoła uzna to za celowe.
 5. Uczestnik kursu zobowiązuje się do zaliczania egzaminu na końcu każdego etapu nauki. W przypadku niezdania egzaminu w pierwszym terminie, Uczestnik kursu ma prawo ponownego zdawania egzaminu w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego egzaminu, w tym celu musi jednak wykupić minimum 30 min czasu nauczyciela na przeprowadzenie powtórnego egzaminu.
 6. Egzaminy kończące etapy przeprowadzane są w czasie zajęć.
 7. Uczestnik kursu nie ma prawa do nagrywania lekcji za pomocą dyktafonu, telefonu lub innych mediów bez zgody nauczyciela prowadzącego.
 8. Egzaminy organizowane dodatkowo dla Uczestników kursu oraz dodatkowe konsultacje są odpłatne.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do odmowy przyjęcia uczestnika na kurs lub usunięcia z kursu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu w okresie jego obowiązywania mogą być wprowadzane z jedno-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przypisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Fakt uiszczenia opłaty za kurs – zarówno częściowej jak i całkowitej – jest równoznaczny z zawarciem umowy cywilno-prawnej między uczestnikiem kursu a Szkołą i jest wyrazem akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Warunki wystawienia certyfikatu kompetencji:
 7. Odrabianie wszystkich prac domowych, w tym również systematyczne przygotowywanie się do zajęć i terminowe oddawanie prac pisemnych.
 8. Zaliczanie wszystkich testów co najmniej na 50%.
 9. Regularne uczestnictwo w zajęciach (ogólna frekwencja nie niższa niż 90%).